Informàtica 3

Hotel3 (Gestió d’Hotels)

T’ofereix la manera més àgil i completa per gestionar el teu hotel o casa de turisme rural des d’una sola finestra.

Descarrega’t una demo

Creat per facilitar la teva gestió diària

El programa HOTEL3 disposa de diferents versions segons el nombre d’empreses a gestionar i el número de persones que l’utilizarán el programa de manera simultània.

El programa permet el check-in online, mitjançant un enllaç que es facilitarà per correu electrònic al client, quan s’aproximi la data de la reserva.

El programa HOTEL3 et permet una configuració del programa totalment personalitzada a les necessitats del teu hotel. Podràs determinar els tipus d’habitacions (individual, doble, triple.), Els números d’habitacions, els noms dels serveis extraordinaris, paquets promocionals i la creació de tarifes i calendaris de temporades.

Amb HOTEL3 podràs introduir els preus dels serveis ordinaris (pensió alimentària i tipus d’habitació) i extraordinaris per a cadascuna de les temporades, d’acord amb el calendari associat a la tarifa.

L’usuari supervisor té tots els privilegis i pot definir els perfils dels diferents usuaris establint els permisos i l’accés per a cada un dels apartats de HOTEL3, així com les funcions, idioma, formats d’impressió.
A més, tindràs la possibilitat de limitar l’entrada a determinades operacions.

Prèviament a l’arribada dels clients es confeccionarà la previsió d’entrades i sortides d’acord amb les reserves existents.
Un cop arriben els clients s’introdueixen les seves dades i se’ls assignarà un nombre concret d’habitació.
Agilitza el Check In del teu hotel.

Durant l’estada dels hostes a l’hotel, el programa ens permet introduir els càrrecs extraordinaris que vagi consumint el client.

Prèviament a la sortida, el programa HOTEL3 confeccionarà la factura de client. Per facilitar-te la gestió, en aquesta factura s’inclouran automàticament els serveis consumits.

El Rack ens permet obtenir una visió global de l’hotel (habitacions lliures/ocupades, previsions d’entrades/sortides i l’estat de neteja de les habitacions), en un moment determinat del dia.
El gestor de governantes ens facilita informació fiable i actualitzada de l’estat de neteja de les habitacions de l’hotel.

Des del planning d’habitacions podem fer una reserva d’una manera àgil i ràpida, on se’ns indicarà a la pantalla les habitacions disponibles en cada cas.

HOTEL3 pot integrar-se a aplicacions Channel Manager per augmentar la presència i rendibilitat del teu hotel a través d’Internet.
Amb HOTEL3 multiplicaràs les teves reserves i reduiràs els costos i comissions derivats d’intermediaris.

A l’acabar la jornada diària, amb HOTEL3 podràs imprimir un resum de caixa en euros i en altres mitjans de cobrament, així com un resum de la producció diària detallada per departaments i per números d’habitació.

El programa HOTEL3 disposa de la integració amb aplicacions específiques dissenyades per registrar les dades dels clients, mitjançant lectura de l’DNI o altres documents identificatius.

HOTEL3 et permet obtenir complets llistats i estadístiques sobre tots els aspectes del teu hotel. A més, podràs confeccionar els llistats destinats a l’INE, realitzar la gravació mensual de les estadística de turisme i de l’registre de viatgers per la policia.